Dosen Pengasuh:

1.  Muhammad Hailan, S.Pdi., M.Pdi

2. Ibrahim, M.Pdi

3. Kiagus Khaidir, M.Hum

4. Ahmad Jumhan, S.Ag., M.Hum